Over de Download

Download de informatie over het primair onderwijs in de gemeente Eersel:

Voor de informatie in deze download zijn meer dan 25 bronnen (met gegevens per schooljaar) uit 7 verschillende datasets gecombineerd. Alle informatie is samengevoegd in 1 handig Excel document met werkbladen per onderwerp. Dit zijn de (uitgebreide) bron gegevens van de informatie zoals weergegeven op AlleCijfers.nl.

Deze Excel download bevat informatie over 1 actieve school in Duizel, 4 actieve scholen in Eersel, 1 actieve school in Knegsel, 1 actieve school in Steensel, 1 actieve school in Vessem en 1 actieve school in Wintelre.

Download hier gratis als voorbeeld het Excel document met de informatie voor de gemeente Waterland. De structuur van het Excel document is voor iedere gemeente identiek. Alleen het aantal scholen per gemeente en de per school beschikbare gegevens verschillen.

Overzicht van de informatie in het Excel document:

Werkblad Status / veldnaam Definitie
01-Scholen Bijgewerkt tot en met 26 januari 2018 Informatie per schoolvestiging zoals straat, postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag, denominatie en internet adres. Hierbij zijn de aparte bestanden voor vestigingen in het basisonderwijs en vestigingen in het speciaal (voortgezet) onderwijs gecombineerd. Historische gegevens van inmiddels gesloten scholen zijn ook opgenomen. Deze worden met de status ‘ passief’ aangeduid.
02-LeerlingAantallen Schooljaren 2010-2011 tot en met 2017-2018 Het aantal leerlingen in het primair onderwijs per schoolvestiging naar leeftijdscategorie. Hierbij zijn de gegevens uit losse datasets per jaar gecombineerd om een verloop in aantallen over de jaren te tonen. De categorieën zijn leerlingen van 0 tot en met 5 jaar (in principe zijn dit kleuters in groep 1 en groep 2 van 4 en 5 jaar). Leerlingen van 6 tot en met 8 jaar vormen de onderbouw, van groep 3, groep 4 en groep 5. Dan volgt de bovenbouw met leerlingen van 9 tot en met 12 jaar in de groepen 6, 7 en 8. In het primair onderwijs komen ook oudere leerlingen voor, met name in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze leerlingen vormen het grootste deel van de leeftijdscategorie van 13 jaar en ouder.
03-ToetsInfo Schooljaren 2014-2015 tot en met 2016-2017 Eindtoets resultaten: gemiddelde eindscores basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De dataset bevat per schoolvestiging de gemiddelde score voor de eindtoets. De gemiddelde scores worden weergegeven voor alle verschillende eindtoetsen. Er worden inmiddels al 6 soorten eindtoesten gebruikt (Cito, Route 8, IEP, AMN, DIA en CESAN).
04-UitstroomInfo Schooljaar 2016-2017 Het aantal leerlingen in het basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo) per schoolvestiging en schooladvies voor het voortgezet onderwijs naar typ. Leerlingen krijgen in groep 8 een schooladvies. Dit schooladvies bepaalt de uitstroom naar type middelbare school vanuit het basisonderwijs want in het advies staat op welk niveau de leerlingen door kunnen leren. Het advies is leidend voor toelating op de middelbare school. Het advies wordt gebaseerd op resultaten van een kind uit eerdere jaren op de school, op het gedrag en de ontwikkeling van een kind en in veel gevallen op de eindtoets resultaten. Deze gegevens zijn door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap als nieuw ‘open data’ bestand gepubliceerd. In dit bestand wordt het schooladvies per schoolvestiging gerapporteerd. DUO definieert schooladvies als het advies voor het voortgezet onderwijs voor een leerling in groep 8 van het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. De mogelijke adviezen zijn apart opgenomen (zie onderstaande veld definities of de uitleg op AlleCijfers.nl).
05-ZittenblijfInfo Schooljaren 2011-2012 tot en met 2016-2017 In dit bestand staat per schoolvestiging in het basisonderwijs (bo) het aantal leerlingen dat is blijven zitten. Een leerling is een zittenblijver als hij/zij op 1 oktober van het peiljaar 12 jaar of ouder is, nog in leerjaar 8 van het basisonderwijs zit en meer dan 8 jaar in het primair onderwijs verblijft. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven. Naast het aantal zittenblijvers, staan ook twee percentages zittenblijven per schoolvestiging weergegeven: (1) Het aandeel zittenblijvers in leerjaar 8 op de schoolvestiging t.o.v. alle leerlingen in leerjaar 8. En (2) het gemiddeld aandeel zittenblijvers per leerjaar op de schoolvestiging gebaseerd op de zittenblijvers in leerjaar 8.
06-DoorstroomInfo Schooljaren 2011-2012 tot en met 2015-2016 Weergave hoeveel leerlingen per jaar zijn doorgestroomd per primair onderwijs vestiging uit de gemeente naar welke middelbare scholen.
07-InspectieInfo Inspectiegegevens uit 2016 en 2017 Informatie van de onderwijsinspectie. De bestanden 2015-2016 en de bestanden 2016-2017 worden gecombineerd weergegeven. Vanaf 22 december 2017 zijn is de nieuwe editie van Kwaliteitsindicatoren 2016-2017 toegevoegd. Deze data was reeds gepubliceerd in afzonderlijke toezichtrapporten met een vaststellingsdatum tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017.
08-Kruistabel Nvt Overzicht van aantal scholen in de gemeente onderverdeeld naar actief en passief (rij 2 en rij 3) en naar woonplaats (kolommen).
09-RuweUitstroomData-2012-2017 Schooljaren 2012-2013 tot en met 2016-2017 Werkbladen per jaar met de ruwe (zonder samenvoegingen zoals voor de pagina’s op AlleCijfers.nl uitgevoerd) uitstroom gegevens
01-Scholen Status Actief of passief (voor gesloten scholen).
01-Scholen Naam Vestigingsnaam van de school zoals deze in de brondata voorkomt (voor weergave op AlleCijfers zijn de namen vaak iets verkort en van afkortingen ontdaan)
01-Scholen Straat Straatnaam van de schoolvestiging
01-Scholen Nummer Huisnummer van de schoolvestiging
01-Scholen Postcode Postcode van de schoolvestiging
01-Scholen Plaats Woonplaats van de schoolvestiging
01-Scholen Gemeente Gemeente van de schoolvestiging
01-Scholen Provincie Provincie van de schoolvestiging
01-Scholen Telefoon Telefoonnummer van de schoolvestiging
01-Scholen Website Internet adres indien bekend
01-Scholen Denominatie De levensbeschouwing of godsdienst die de schoolvestiging uitdraagt.
01-Scholen Soort PO Het soort primair onderwijs: bo (basisonderwijs) of sbo (speciaal
basisonderwijs).
01-Scholen Type PO Type primair onderwijs: het type primair onderwijs (bo, sbo, vso en so). Verdeling primair onderwijs: bo = basisonderwijs, sbo = speciaal basisonderwijs, vso = voortgezet speciaal onderwijs en so = speciaal onderwijs.
01-Scholen BRIN Unieke code per school zoals geregistreerd in het Basisregister Instellingen (BRIN).
01-Scholen Bevoegdgezagnummer Schoolbestuur.
01-Scholen WijkNaam Naam van de wijk waar de schoolvestiging ligt op basis van de meest voorkomende postcode en de wijk naam zoals door de gemeente gedefinieerd.
01-Scholen Buurtnaam Naam van de buurt waar de schoolvestiging ligt op basis van de meest voorkomende postcode en de buurt naam zoals door de gemeente gedefinieerd.
01-Scholen Aantal scholen gemeente Totaal aantal primair onderwijs scholen in de gemeente.
01-Scholen Aantal scholen plaats Totaal aantal primair onderwijs scholen in de woonplaats.
02-LeerlingAantallen Totaal 2010-2011 Aantal leerlingen totaal (veld namen als voorbeeld voor schooljaar 2010-2011 en op dezelfde wijze aanwezig voor de andere schooljaren).
02-LeerlingAantallen 0-5-2010-2011 Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 0 tot 5 jaar.
02-LeerlingAantallen 6-8-2010-2011 Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 6 tot 8 jaar.
02-LeerlingAantallen 9-12-2010-2011 Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 9 tot 12 jaar.
02-LeerlingAantallen 13-ouder-2010-2011 Aantal leerlingen in de leeftijdscategorie 13 jaar en ouder.
02-LeerlingAantallen TotaalPlaats2010-2011 Totaal aantal leerlingen in de woonplaats per schooljaar.
02-LeerlingAantallen TotaalGemeente2010-2011 Totaal aantal leerlingen in de gemeente per schooljaar.
02-LeerlingAantallen TotaalProvincie2010-2011 Totaal aantal leerlingen in de provincie per schooljaar.
02-LeerlingAantallen TotaalLand2010-2011 Totaal aantal leerlingen in Nederland per schooljaar.
03-ToetsInfo Schooljaar Schooljaar voor de toetsresultaten.
03-ToetsInfo Type toets Het gebrukte type eindtoest (Cito, Route 8, IPE, AMN, DIA of CESAN).
03-ToetsInfo Gemiddelde score Gemiddelde score per school vestiging per schooljaar.
04-UitstroomInfo Datum nan
04-UitstroomInfo Totaal advies Het totaal aantal leerlingen met een schooladvies + het aantal leerlingen
waarvoor de school heeft aangegeven dat een specifiek advies niet mogelijk is.
04-UitstroomInfo UitstroomTotaal Totaal aantal leerlingen voor alle gegeven adviezen.
04-UitstroomInfo VSO VSO: voortgezet speciaal onderwijs
04-UitstroomInfo PRO PRO: praktijkonderwijs
04-UitstroomInfo VMBO_BL VMBO BL: basisberoepsgerichte leerweg
04-UitstroomInfo VMBO_BL_KL VMBO BL-KL: basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
04-UitstroomInfo VMBO_KL VMBO KL: kaderberoepsgerichte leerweg
04-UitstroomInfo VMBO_KL_GT VMBO KL-GT: kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde/theoretische leerweg (het voormalige mavo)
04-UitstroomInfo VMBO_GT VMBO GT: gemengde/theoretische leerweg
04-UitstroomInfo VMBO_GT_HAVO VMBO GT-HAVO: gemengde/theoretische leerweg en havo
04-UitstroomInfo HAVO HAVO: hoger algemeen voortgezet onderwijs
04-UitstroomInfo HAVO_VWO HAVO / VWO: hoger algemeen voortgezet onderwijs / voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
04-UitstroomInfo VWO VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
04-UitstroomInfo ADVIES_HERZIEN Eventuele bijstellingen van het advies.
04-UitstroomInfo ADVIES_NIET_MOGELIJK Het aantal leerlingen waarvoor de school heeft aangegeven dat een specifiek
advies niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege schakelklassen).
04-UitstroomInfo HEROVERWEGING nan
04-UitstroomInfo PRAKTIJKSPECIAALBEROEPSKADER Praktijk en speciaal onderwijs = PRO: praktijkonderwijs + VSO: voortgezet speciaal onderwijs
04-UitstroomInfo PRAKTIJKSPECIAALofBEROEPSKADER Optelling van praktijk-, speciaal-, beroeps- en kader-onderwijs = VMBO BL + VMBO BL-KL + VMBO KL
04-UitstroomInfo VMBO Optelling: VMBO KL-GT + VMBO GT
04-UitstroomInfo HAVOofVWO Optelling: VMBO GT-HAVO + HAVO + HAVO / VWO + VWO
04-UitstroomInfo PERC_PRAKTIJKSPECIAAL Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo PERC_BEROEPSKADER Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo PERC_PRAKTIJKSPECIAALofBEROEPSKADER Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo PERC_VMBO Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo PERC_VMBO_GT_HAVO Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo PERC_HAVO Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo PERC_HAVO_VWO Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo PERC_VWO Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo PERC_HAVOofVWO Percentage berekend door het aantal per type uitstroom te delen door het aantal UitstroomTotaal.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsPRAKTIJKSPECIAAL Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeentePRAKTIJKSPECIAAL Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvinciePRAKTIJKSPECIAAL Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandPRAKTIJKSPECIAAL Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsBEROEPSKADER Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeenteBEROEPSKADER Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvincieBEROEPSKADER Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandBEROEPSKADER Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsVMBO Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeenteVMBO Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvincieVMBO Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandVMBO Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsVMBO_GT_HAVO Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeenteVMBO_GT_HAVO Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvincieVMBO_GT_HAVO Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandVMBO_GT_HAVO Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsHAVO Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeenteHAVO Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvincieHAVO Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandHAVO Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsHAVO_VWO Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeenteHAVO_VWO Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvincieHAVO_VWO Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandHAVO_VWO Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsVWO Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeenteVWO Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvincieVWO Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandVWO Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsPRAKTIJKSPECIAALofBEROEPSKADER Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeentePRAKTIJKSPECIAALofBEROEPSKADER Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvinciePRAKTIJKSPECIAALofBEROEPSKADER Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandPRAKTIJKSPECIAALofBEROEPSKADER Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsHAVOofVWO Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeenteHAVOofVWO Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvincieHAVOofVWO Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandHAVOofVWO Groepering van de gegevens voor Nederland.
04-UitstroomInfo TotaalPlaatsUitstroomTotaal Groepering van de gegevens voor de woonplaats van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalGemeenteUitstroomTotaal Groepering van de gegevens voor de gemeente van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalProvincieUitstroomTotaal Groepering van de gegevens voor de provincie van de schoolvestiging.
04-UitstroomInfo TotaalLandUitstroomTotaal Groepering van de gegevens voor Nederland.
05-ZittenblijfInfo ZIT_12 Aantal leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs. In dit geval in 2012. Hetzelfde veld is beschikbaar voor de andere schooljaren.
05-ZittenblijfInfo LJ8_12 Aantal leerlingen in leerjaar 8. In dit geval in 2012. Hetzelfde veld is beschikbaar voor de andere schooljaren.
05-ZittenblijfInfo ZITPERC_12 % zittenblijven algemeen (leerlingen van 12 jaar of ouder, in leerjaar 8, met meer dan 8 verblijfsjaren in het onderwijs / totaal leerlingen in leerjaar 8). In dit geval in 2012. Hetzelfde veld is beschikbaar voor de andere schooljaren.
05-ZittenblijfInfo ZITPERC_LJ_12 Gemiddeld % zittenblijven in per leerjaar (% zittenblijven algemeen/ 8). In dit geval in 2012. Hetzelfde veld is beschikbaar voor de andere schooljaren.
06-DoorstroomInfo Naam Naam van de primair onderwijs vestiging
06-DoorstroomInfo BRIN VO school BRIN van de middelbare school
06-DoorstroomInfo Naam VO school Naam van de middelbare school
06-DoorstroomInfo Jaar Schooljaar
06-DoorstroomInfo Aantal doorstromers Aantal leerlingen dat in een schooljaar van de primair onderwijs vestiging naar de genoemde middelbare school is gegaan.
07-InspectieInfo Bestandsjaar Schooljaar waarop het bestand betrekking heeft. Hierbij wordt uitgegaan van de vaststellingsdatum van rapporten in de periode vanaf 1 september t/m 31 augustus.
07-InspectieInfo Sector Onderwijssector: PO = primair onderwijs, SO = (voortgezet) speciaal onderwijs, VO = voortgezet onderwijs, MBO = middelbaar beroepsonderwijs
07-InspectieInfo Onderzoeksnummer Nummer van het onderzoek dat de inspectie heeft uitgevoerd.
07-InspectieInfo TypeOnderzoekCode Code van het type onderzoek (afgekorte naam van het type onderzoek). De inspectie voert verschillende soorten onderzoeken uit die we per onderzoekstype registreren.
07-InspectieInfo TypeOnderzoek Naam van het type onderzoek. De inspectie voert verschillende soorten onderzoeken uit die we per onderzoekstype registreren:
– Scholen/instellingen waarbij we op basis van de beschikbare informatie risico’s vermoeden in de onderwijskwaliteit, krijgen na overleg met het
bestuur een kwaliteitsonderzoek. Als tijdens het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de basiskwaliteit zwak of zeer zwak is, dan wordt het toezicht geïntensiveerd totdat er weer sprake is van voldoende basiskwaliteit. Tijdens zo’n geïntensiveerde toezichtperiode kunnen zogenaamde tussentijdse kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd worden. De geïntensiveerde trajecten worden afgesloten met een onderzoek naar kwaliteitsverbetering.
– Stelselonderzoeken. De informatie die we tijdens stelselonderzoeken verzamelen, verwerken we in de Staat van het Onderwijs, het verslag dat de inspectie jaarlijks publiceert over ontwikkelingen en trends in het onderwijs. Dergelijke onderzoeken kunnen gecombineerd worden met een ander type
onderzoek, bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek.
– Onderzoeken in het kader van de verplichting dat elke school/instelling ten minste eenmaal per vier jaar (po, so, vo) of 3 jaar (mbo) bezocht wordt door
de inspectie.
– Themaonderzoeken. We onderzoeken soms bepaalde thema’s. Dergelijke onderzoeken kunnen gecombineerd worden met een ander type onderzoek, bijvoorbeeld een kwaliteitsonderzoek.
– Er worden ook zogenaamde pilotonderzoeken uitgevoerd bij scholen en besturen. Dat zijn onderzoeken waarin voorlopige waarderingskaders en/of nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd zodat ze geëvalueerd en verbeterd kunnen worden.
07-InspectieInfo OVT Code van het OVT (object van toezicht) dat is onderzocht. We beoordelen de kwaliteit van het onderwijs per onderwijskundige eenheid, het zogenaamde object van toezicht.
07-InspectieInfo OVTNaam Naam van het onderzochte object van toezicht ten tijde van het onderzoek.
07-InspectieInfo OVTActueel J = Ja; N = Nee. Als OVTActueel ‘Ja’ is, dan bestaat het onderzochte object van toezicht op de dag dat dit bestand met gegevens is gemaakt. Als OVTActueel ‘Nee’ is, dan is het onderzochte object van toezicht opgeheven en wordt er geen onderwijs meer gegeven op de dag dat dit bestand met gegevens is gemaakt.
07-InspectieInfo VervallenPer Als een onderzocht object van toezicht opgeheven is op de dag dat dit bestand is gemaakt, dan is de datum vermeld waarop het object van toezicht is opgeheven.
07-InspectieInfo Elementtype Soort element dat is onderzocht. In het informatiesysteem van de inspectie bestaat een onderwijsinstelling uit verschillende onderdelen, zogenaamde elementen. Eén van deze elementen is gemarkeerd als object van toezicht, waarbij onderzoeken geregistreerd worden.
07-InspectieInfo BestuursnrttvOnderzoek Nummer van het bestuur van het onderzochte object van toezicht ten tijde van het onderzoek.
07-InspectieInfo BestuursnmttvOnderzoek Naam van het bestuur van het onderzochte object van toezicht ten tijde van het onderzoek.
07-InspectieInfo Onderzoeksdatum Datum waarop het onderzoek is uitgevoerd. Bij de sectoren po, so en vo is de onderzoeksdatum in principe de eerste datum van de uitvoering van een onderzoek op een school. Bij de sector mbo is dit de laatste datum van de uitvoering van een onderzoek op een instelling.
07-InspectieInfo VaststellingsdatumRapport De datum waarop het rapport van een onderzoek definitief is vastgesteld.
07-InspectieInfo PublicatiedatumRapport De datum waarop het rapport op de Toezichtkaart van de school op de website van de inspectie is gepubliceerd.
07-InspectieInfo IndicatorCode Elke indicator of standaard heeft een code. We kennen scores toe op indicatoren of standaarden op het zogenaamde indicatorniveau. Bij po, so en mbo worden er ook scores toegekend op overkoepelende niveaus van het kader, die eveneens een code hebben. In dit bestand zijn de toegekende scores op alle niveaus te zien.
07-InspectieInfo Indicator Inhoud van de indicator of standaard. Bij po, so en mbo zijn ook de beschrijvingen te zien van onderdelen die beoordeeld zijn op andere niveaus dan indicatorniveau.
07-InspectieInfo ScoreNumeriek De toegekende numerieke score (1, 2, 3, 4 of 5). De numerieke score kan verschillende betekenissen hebben. De betekenis van een bepaalde numerieke score bij een bepaalde indicator/standaard is te zien bij de variabele ‘Score’.
07-InspectieInfo Score De betekenis van de toegekende score (soms in combinatie met de numerieke score). De numerieke score 1 kan bijvoorbeeld o.a. ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ betekenen. De score ‘N.t.b.’ bij po betekent: niet te beoordelen.
07-InspectieInfo Niveau Kaders hebben een gelaagde opbouw. Scores kunnen worden toegekend op het niveau van: – indicator (bij po, so, vo, mbo); – domein (bij po en so).
07-InspectieInfo Indicatortype Indicator = een indicator of standaard uit een kader. In de database hebben onderdelen op overkoepelende niveaus die beoordeeld kunnen worden ook het indicatortype Indicator. Normindicator = een indicator die een doorslaggevende rol speelt bij de beoordeling of een school zwak of zeer zwak is. Kernindicator = een indicator die behoort tot het kernkader, een deelverzameling die de kern vormt van een kader.
07-InspectieInfo Kadercode De code van het (deel van) het kader dat gebruikt is tijdens het onderzoek. Zie de uitleg bij de variabele Kader.
07-InspectieInfo Kader De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van een vastgesteld kader per onderwijssector. Om de paar jaar wordt zo’n kader vernieuwd. Meestal wordt in de naam van het kader vermeld in welk jaar het kader in gebruik genomen is. Meer informatie over de kaders die nu gebruikt worden en in de afgelopen jaren zijn gebruikt, is te vinden op de website van de inspectie. Omdat toezichtkaders veel indicatoren bevatten, worden in
het onderzoeksregistratiesysteem van de inspectie vanwege de overzichtelijkheid sets van indicatoren uit het kader aangeboden aan inspecteurs, zodat zij scores gemakkelijker kunnen invullen. Inspecteurs selecteren bij elk onderzoek de set(s) indicatoren die zij voor dat onderzoek nodig hebben. In de naam van de sets is soms het jaar vermeld waarin zij
in gebruik genomen zijn.
07-InspectieInfo OnderzoeksDatum Onderzoeksdatum.
08-Kruistabel Woonplaatsen Overzicht van aantal scholen in de gemeente onderverdeeld naar actief en passief (rij 2 en rij 3) en naar woonplaats (kolommen).
09-RuweUitstroomData-2012 Zie veld definities onder 04-UitstroomInfo Een apart werkblad met de uitstroomgegevens per schooljaar sinds 2012.
€9,95 – Kopen